Om programmet

Atheno Digital er eit kompetanseprogram for strategiske leiarar som ynskjer å styrke konkurransekrafta i si bedrift. Bli med den mest spennande reisa du kan delta på i 2019!

Gevinst

Som deltakar på Atheno Digital får du auka kunnskap om sentrale problemstillingar, løysingar og moglegheiter knytt til digitalisering. Med hovudvekt på moglegheiter!

– Me må framover byggje kunnskap, dele ressursar og erfaringar på tvers av næringar, forsking, utdanning og myndigheiter. Kompetanseprogrammet Atheno Digital er ein viktig byggjestein i dette arbeidet!

Astrid Kjellevold, dagleg leiar Atheno AS

– Skal ein nå nye marknader, effektivisere og drive innovasjon, må ein parallelt forstå og meistre arbeidet med digitalisering!

Lene Pilskog, prosjektleiar Atheno Digital

Reint praktisk

5.-6. februar gjennomfører Atheno kompetanseprogrammet aDigital for Gulen og Masfjorden Næringshage og Nordhordland Næringshage på Vidsyn Næringsbygg i Gulen Industrihamn.

I tillegg til oppsatt program tilbyr Atheno skreddersydde opplegg for bedrifter, konsern, klynger og andre aktørar. Ta kontakt for meir informasjon og tilbod.

Møteplasseffekten

Ny kunnskap knytt til digitalisering er hovudessensen i Atheno Digital. Men det er også ein møteplass der du får gode diskusjonspartnarar og høve til erfaringsutveksling med andre i liknande posisjonar. Me får stadig tilbakemeldingar om denne positive effekten frå våre kursdeltakarar.

Høyr frå våre deltakarar

Deltakarbedrifter

For meir informasjon og bestilling
Lene Pilskog
Prosjektleiar Atheno Digital
lene@atheno.no
481 51 050

 

Besøks- og postadresse
Atheno AS
Vabakkjen 6, (Verket, 3. etasje)
5411 Stord

Ei WordPress-løysing frå SYDVEST